fbpx
NAŠA PROIZVODNJA JE NA POČITNICAH OD 22. JULIJA DO 2. AVGUSTA 2024. PRODAJA VAM JE NA VOLJO.
NAŠA PROIZVODNJA JE NA POČITNICAH OD 22. JULIJA DO 2. AVGUSTA 2024. PRODAJA VAM JE NA VOLJO.

Obvestilo o videonadzoru

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov vas obveščamo, da v družbi ELASTOMERI d.o.o. Celje, Bežigrajska cesta 4, 3000 Celje, poteka video nadzor.

Upravljavec video nadzora je: ELASTOMERI d.o.o. Celje, Bežigrajska cesta 4, 3000 Celje.

Videonadzor je vzpostavljen v območju poslovnih prostorov, parkirišč ter v preostali neposredni okolici družbe ELASTOMERI d.o.o. Celje, kot izhaja iz opisa območja videonadzora.

Kontaktni podatki upravljavca:

Matej Fajs, direktor: matej@elastomeri.si – odgovorna oseba za videonadzor

Za potrebe uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov nam lahko pišete tudi na info@elastomeri.si.

 

Namen obdelave osebnih podatkov:

 • zagotavljanje varnosti ljudi (višja stopnja ogroženosti zaposlenih zaradi narave dela: delo z nevarnimi ter avtomatiziranimi delovnimi sredstvi, orodji, materiali (kot so stroji, transportna vozila, dvigala, viličarji, peči, injekcijske stiskalnice, hladilnice, kemikalije, odpadki ipd.), delo s strankami) in varovanja premoženja nepremičnin in premičnin (produktov in materiala (vključno kemikalije, odpadki), opreme, delovnih sredstev in orodij, dokumentacije, službenih ter osebnih vozil, prodajnega blaga, varovanje lastnine zaposlenih ter preostalih posameznikov, ki vstopajo na območje…), v objektih družbe in okolici objekta ter spremljanje nevarnosti oz. ogroženosti objekta (predvsem zaradi nevarnih, avtomatiziranih strojev, peči, dvigal, nevarnih odpadkov, težkih produktov in materiala (tudi kemikalij in nevarnih odpadkov), nedovoljenih vstopov) – v nadaljevanju varnost ljudi in premoženja,
 • nadzor vstopov in izstopov v območje poslovnih prostorov in parkirišč ter preostale okolice z namenom zagotavljanja varnosti – v nadaljevanju: nadzor vstopov,
 • nadzor registracije delovnega časa (v nadaljevanju: nadzor registracij) zaradi zagotavljanja pravilnih registracij in raziskovanje v primeru odstopanj, kršitev,
 • nadzor oddaje in prevzema blaga, materiala, opreme, odpadkov (v nadaljevanju: nadzor prevzema in izdaje) v primeru nepravilnosti ali kršitev,
 • varovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti (kot so poslovna dokumentacija, dokumentacija prodajnega blaga ali storitev, osebni podatki zaposlenih, poslovnih partnerjev, strank in kupcev, ),
 • uveljavljanje, dokazovanje, nasprotovanje pravnemu zahtevku (kot so npr. razne reklamacije, ugovori, delovne nesreče, razni zahtevki strank in kupcev ipd.) – v nadaljevanju: zahtevki,
 • preprečevanje in preiskovanje protipravnih dejanj, za potrebe morebitnih postopkov zaradi nezakonitega posega oz. protipravnih dejanj, vključno z raziskovanjem (kot so kraje ali poškodovanje premoženja (vandalizem), namerna okvara sredstev (stroji, transportna vozila, orodja) poškodovanje lastnine zaposlenih, ipd.) – v nadaljevanju: dokazovanje nezakonitih posegov.

Vrste podatkov, ki se zbirajo oz. obdelujejo:

 • videoposnetek gibanja fizične osebe na območju oz. v poslovnih prostorih upravljavca,
 • datum in čas opravljenega posnetka.

 

Območje videonadzora:

Videonadzor se izvaja s snemanjem:

 • proizvodnje,
 • pisarne,
 • dvorišč,
 • vhodov,
 • dovozov,
 • parkirišč,
 • skladišč.

 

Pravna podlaga in zakoniti interes

Za zagotavljanje varnosti in zasebnosti obdelave osebnih podatkov, zbranih z videonadzorom, upravljavec zagotavlja ustrezno ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljalec. Skladno z načelom sorazmernosti je družba ocenila, da nad takimi interesi ne prevladajo interesi oz. temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, saj iz tega naslova podjetje zagotavlja:

 • varnost ljudi in premoženja,
 • nadzor vstopov in izstopov,
 • nadzor registracije delovnega časa,
 • nadzor prevzema in izdaje,
 • varovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
 • uveljavljanje, dokazovanje, nasprotovanje pravnemu zahtevku,
 • dokazovanje nezakonitih posegov.

Iznos podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Uporabniki osebnih podatkov:

 • odgovorna oseba za videonadzor,
 • pogodbeni obdelovalec upravljavca – v primerih uvedbe postopkov ali v primeru vzdrževanja ali servisiranja video nadzornega sistema (vstop v prostore možen zgolj z odobritvijo in pod nadzorom odgovorne osebe),
 • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

 

Dostop do video-nadzornega sistema je omogočen zgolj odgovorni osebi.

Hramba osebnih podatkov

Posnetki videonadzora se ob upoštevanju načel iz 5. člena Splošne uredbe in 76. člena ZVOP – 2 hranijo največ eno leto od trenutka nastanka posnetka, predvidoma pa se hranijo približno 1-2 meseca nato pa se samodejno brišejo oz. prepišejo.

Upravljalec video nadzornega sistema za vsak vpogled ali uporabo posnetkov zagotovi možnost naknadnega ugotavljanja, kateri posnetki so bili obdelani, kdaj in kako so bili uporabljeni ali komu so bili posredovani, kdo je izvedel ta dejanja obdelave, kdaj in s kakšnim namenom ali na kateri pravni podlagi. Te podatke lahko hranimo glede na 22. člen ZVOP -2 dve leti po koncu leta, ko so nastali, če drug zakon ne določa drugače.

Rok hrambe ne velja za posnetke, ki se kopirajo za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov (npr. v primeru varnostnega incidenta ali škodnega dogodka). Kopije takšnih posnetkov se hranijo toliko časa, dokler postopki, v okviru katerih se uveljavljajo, izvajajo ali branijo pravni zahtevki, niso zaključeni, v primeru, ko do takšnih postopkov ne pride, pa največ do roka, ko takšni zahtevki zastarajo.

Način obdelave

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov upravljavec ne izvaja.

Posamezniku ni potrebno posebej zagotavljati kakšnih osebnih podatkov, niti ni pogodbene ali zakonske dolžnosti po zagotavljanju podatkov. 

Vaše obstoječe pravice

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do: 

 • popravka osebnih podatkov in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 • izbrisa osebnih podatkov;
 • dostopa do osebnih podatkov;
 • prenosljivosti podatkov vendar le v primeru, da obdelava temelji na pogodbi in v kolikor se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
 • ugovora;
 • da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

Kontaktni podatki: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Navedene pravice se uporabljajo v skladu z določili Splošne uredbe (GDPR) in področne zakonodaje, vključno z morebitnimi omejitvami pri uveljavljanju določene pravice.

 

Celje, junij 2024
ELASTOMERI d.o.o. Celje

 

Odpri v PDF obliki